Bestuur en commissies

Wij zijn een actieve vereniging, waar veel van onze leden hun steentje aan bijdragen. Om dit alles in goede banen te leiden hebben we de coördinatie ondergebracht in bestuur en enkele commissies.

Bestuur

Het bestuur zorgt voor het formele reilen en zeilen van de kanoclub en behartigt de belangen van de vereniging naar buiten. Ze onderhoudt contacten binnen en buiten de vereniging en organiseert de Algemene Ledenvergadering.

Activiteitencommissie

De activiteitencommissie heeft tot taak om deelname aan clubactiviteiten te stimuleren. Zij doet dit door jaarlijks een activiteitenkalender samen te stellen in overleg met de leden.

De commissie geeft advies aan de leden bij het organiseren van activiteiten. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de activiteiten ligt bij de uitvoerende clubleden.

Barcommissie

De barcommissie is verantwoordelijk voor de bar. Zij zorgt er voor dat het assortiment regelmatig wordt aangevuld. Daarnaast ziet zij toe op een goede hygiëne. Van de leden wordt eenmaal per jaar gevraagd een bardienst te draaien.

Beheerscommissie

De beheerscommissie heeft tot taak om het clubgebouw en het verenigings-materiaal te beheren en te onderhouden. Schade en/of gebreken aan het gebouw of ander materiaal moet(en) zo spoedig mogelijk worden gemeld aan één van de commissieleden. Regelmatig worden door enkele leden van de beheerscommissie onderhouds- en reparatiewerkzaamheden verricht.

De ligplaatsen voor de kano’s worden door de beheerscommissie toegewezen.

Twee maal per jaar organiseert de beheerscommissie een klussendag waarbij de leden hun steentje bijdragen aan het onderhoud van het clubgebouw. Je kunt hierbij denken aan het geven van een grote schoonmaakbeurt voor zowel de kantine als de botenstalling. Maar ook wordt er gezamenlijk groot onderhoud aangepakt zoals het verven van de kanokar.

Terug naar boven

Kascommissie

De kascommissie controleert het financiële beheer en de jaarrekening van het bestuur. Zij brengt hiervan verslag uit aan de leden. De samenstelling van de kascommissie rouleert jaarlijks. De kascommissie wordt gekozen door de algemene ledenvergadering.

PR-commissie

De PR-commissie is het vaste aanspreekpunt voor contacten buiten de vereniging. De werkzaamheden richten zich met name op de bekendheid van onze vereniging in de regio. De PR-commissie zorgt ervoor dat de club regelmatig in de schijnwerpers staat.

De jaarlijkse beginnerscursus in mei is een belangrijk voor onze vereniging. Belangstellenden kunnen tijdens deze cursus kennismaken met het kano-varen en de leden van de club.

Terug naar boven

Redactie

De redactie verzorgt het clubblad dat 6x per jaar verschijnt.

Webcommissie

Deze commissie houdt zich bezig met het beheer van de website.

Diverse leden stellen zich tot taak om de website actueel, levendig en toch prettig leesbaar te maken en te houden. Hiertoe worden de taken verdeeld en op dynamische wijze als het nodig is aangepast, zodat iedereen binnen de commissie kan doen waar hij/zij het meeste plezier aan beleeft.

Terug naar boven.